جواب تفسیر کنید صفحه ۲۷ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تفسیر کنید صفحه ۲۷ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب تفسیر کنید صفحه 27 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفسیر کنید صفحه 27 زمین شناسی یازدهم

* نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی سنگ های یک منطقه در جدول زیر ارائه شده است.

عنصردر صد وزنیبی هنجاریعنصردر صد وزنیبی هنجاری
Si17منفیCu0/7مثبت
Fe5منفیPb2مثبت
Ca5/9مثبتZn3مثبت
Na1منفیK1منفی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه