جواب تفسیر کنید صفحه ۳۹ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تفسیر کنید صفحه ۳۹ جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم

جواب تفسیر کنید صفحه ۳۹ جامعه شناسی دهم

اگرچه انسان امروزی براساس تجربیات واقعی، استعمار را به معنی استثمار در می یابد؛ ولی در سده های پیشین، نظریه استعمار به معنای طلب آبادانی برای جوامع عقب مانده بود. دربارۀ نظریه استعمار، تحقیق کنید. این نظریه محصول کدام یک از دیدگاه های بالا بود؟ نظریه استعمار را براساس آن دیدگاه، تفسیر کنید.

بر اساس نظریه استعمار، کشورهای استعمارگر، کشورهایی بودند که به هر جا می رفتند باعث عمران و آبادانی آن کشور می شدند. بنابراین کشورهای استعمارگر الگوی کشورهای عقب مانده هستند و این کشورها باید کشورهای استعمارگر و پیشرفته را الگوی خود قرار دهند و از آنها تقلید کنند تا سریع تر پیشرفت کنند. این نظریه محصول تفکر تک خطی است. یعنی فقط یک خط رشد وجود دارد که در ابتدای این خط کشورهای پیشرفته قرار دارند و بقیه کشورها بر اساس سطح پیشرفتشان در روی خط قرار دارند. انتهای خط کشورهای عقب مانده قرار دارند.

 همچنین می توان چنین گفت که:

نظریه استعمار محصول دیدگاه تک خطی می باشد که بر اساس آن، همه جوامع در یک خط و در طول یکدیگرند. بعضی جوامع در این مسیر جلوتر و برخی عقب مانده اند. جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند. جوامع پیشرفته به استعمار به عنوان اقدامی تمدن ساز می نگریستند که به ارتقای اقوام عقب مانده می انجامید. استعمار به معنای ظاهری آباد کردن، نتیجه ای به جز غارت مواد خام کشور های تحت سلطه توسط استعمارگران نداشته است و این فرایند، جوامع توسعه یافته را روز به روز توسعه یافته تر و جوامع فقیر را فقیر تر می سازد.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه