در این نوشته با جواب تفسیر کنید صفحه 49 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تفسیر کنید صفحه 49 جامعه شناسی دهم

فیلم سینمایی «عصر جدید» را ببینید و تصویری را که چارلی چاپلین از انسان معاصر ارائه می کند، تفسیر کنید

این فیلم را چارلی چاپلین، کارگری را نشان می دهد مه در میان چرخ دنده ها و بخش های مختلف یک کارخانه گم شده است. آنچه اهمیت دارد تولید یک محصول است نه دنیای ی انسان. او بخشی از یک کارخانه است که قرار است پیچ ببندد و وقتی بیمار شود یا خسته باشد یا نیاز داشته باشد لحظه ای دست از کار بکشد که مثلا دستشویی برود یا آب بخورد، جریان بستن پیچ مختل می شود و کارخانه از کار می ایستد. انسان معاصر از نظر چارلی چاپلین در جهان سرمایه داری فقط یک موجود سه بعدی است که می تواند بخشی از محصول مورد نظر سرمایه دار را تولید کند. چارلی چاپلین انسان از خودبیگانه را نشان می دهد که فراموش کرده می تواند یک گل را دوست داشته باشد، می تواند عاشق باشد، می تواند خلاقیت داشته باشد یا نقاشی و مجسمه بدیعی را بیافریند. جامعه شناسان این پدیده را از خودبیگانگی می نامند و معتقدند جهان سرمایه داری تمام انسان های جامعه را در خدمت سرمایه داران قرار داده است. فرد سرمایه دار است که با پولهایش هستی کارگران را می خرد و از تمام عمر آنها برای منافع خودش بهره می برد.

چیزوارگی لوکاچ : در دنیای امروز انسان پدیده هایی مثل پول، کار، دین، سیاست را می سازد تا بهتر زندگی کند ولی اگر نسبت به این پدیده ها آگاهی نداشته باشد و فقط مقلد باشد، این پدیده ها بر روح و عقل او جکومت خواهند کرد و حتی کارهای او را امقانه می سازند. مثل مسیحیانی که به نام دین، در شب عشلء ربانی شراب را به عنوان مصداق خون مسیح می نوشند یا مسلمانانی را در عاشورا قمه بر سر خود می زنند. دین داری اگر آگاهانه نباشد، به ضرر انسان است.