در این نوشته با جواب تفسیر کنید صفحه 49 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفسیر کنید صفحه 49 زمین شناسی یازدهم

نمودار زیر، تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور در صد سال اخیر را نشان می دهد. نمودار را تفسیر کنید.

image 60

در سال 1300 هجری شمسی سرانه آب تجدید پذیر برای 13000 مترمکعب به ازای هر نفر در یک سال بوده است ولی متاسفانه این رقم در سال 1400 هجری خورشیدی به کمتر از 2000 متر مکعب رسیده است این رقم یعنی فاجعه و این رقم یعنی نابودی سرزمین ایران در آینده و این رقم یعنی در آینده هر ایرانی برای زنده ماندن آبی در این سرزمین ندارد. کاهش مصرف سرانه آب رابطه مستقیم با افزایش جمعیت در کشور دارد. در سال 1300 هجری شمسی جمعیت کشور 10 میلیون نفر و در سال 1400 به بیش از 80 میلیون نفر خواهد رسید و این زنگ هشداری است برای مسئولین که جلوی افزایش بی رویه جمعیت را با سیاست های درست بگیرند و تبلیغ افزایش جمعیت و فرزند آوری را نکنند زیرا با افزایش جمعیت کشور ما زودتر به فنا و نیستی می رسد و …