در این نوشته با جواب تفکر در حدیث صفحه 81 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در حدیث صفحه 81 دین و زندگی یازدهم

در این دو حدیث بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
ــ رسول خدا : عَلیُّ مَعَ القُرآنِ وَ القُرآنَ مَعَ عَلیٍّ.
ــ رسول خدا : عَلیُّ مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلیٍّ.
1) میان حدیث اول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟

در هر دو حدیث با هم بودن و جدایی ناپذیر بودن قرآن و امام (ع) تاکید شده است و برای هدایت و سعادت اخروی نمی توان یکی از این دو را بدون دیگری داشت.

2) حدیث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟

زیرا داشتن عصمت، عدالت و علم دلیل بر حق بودن امام علی (ع) و معرفی ایشان به عنوان امام از جانب خداست.