در این نوشته با جواب تفکر در حدیث صفحه 83 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در حدیث صفحه 83 دین و زندگی یازدهم

این حدیث شریف، دربردارندهٔ پیام های متعددی است. با تفکر در آن، سه پیام آن را به دست آورید.

1- حضرت علی (ع) پس از رسول خدا از همه داناتر است.

2- حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است.

3- بر مردم واجب است که از دانش حضرت علی (ع) بهره ببرند.