در این نوشته با جواب تفکر در متن صفحه 69 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در متن صفحه 69 دین و زندگی دوازدهم

چه تفاوت هایی میان کسی که مصیبت وگرفتاری را امتحان الهی می داند با کسی که آن را یک پیشامد طبیعی می شمارد وجود دارد؟

1- کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند در برابر مصیبت صبر و شکیبایی می ورزد، اما کسی که اعتقادی به این مسأله ندارد، بی تابی می کند و تحمل مواجه شدن با مصیب را ندارد.

2 – کسی که مصیب و گرفتاری را امتحان الهی می داند، گرفتار یأس و ناامیدی نمی شود زیرا می داند خداوند همه این سختی و مشقات را به بهترین شکل جبران  می کند اما کسی که این نگاه را ندارد سریع دچار بحران های روحی، یأس و افسردگی می شود.

3 – کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند مصیب و گرفتاری را پله ای برای رشد معنوی خود می داند. پس با مواجه صحیح با این مصیبت بر ایمان خود می افزاید اما کسی که این نگاه را ندارد، با هر مصیبتی به خداوند گمان بد می برد و از خدا دورتر می شود.