در این نوشته با جواب تفکر صفحه 10 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر صفحه 10 فلسفه یازدهم

به این مسئله ها توجه کنید:

1) مجموعۀ زوایای مثلث چند درجه است؟

1) استدلال و قیاس برهانی

2) چرا هوا معمولا در زمستان سرد می شود؟

2) تجربه و مشاهده و استدلال

3) چرا در دورۀ جدید در اکثر کشورها طلاق افزایش یافته است؟

3) بررسی آماری

4) آیا می شود در این جهان خوشبختی را به دست آورد؟

4) استدلال استقرایی و برهان و استدلال عقلانی

5) آیا هر حیاتی پایانی دارد؟

5) استدلال استقرایی و برهانی

6) آیا جهان ابتدا و انتها دارد؟

6) استدلال عقلانی