جواب تفکر صفحه 12 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تفکر صفحه 12 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب تفکر صفحه 12 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر صفحه 12 فلسفه دوازدهم

1- آیا می توان اموری را پیدا کرد که رابطۀ ذاتی آنها با «وجود» رابطۀ امتناعی بوده، امّا علتی برای آنها پیدا شود و اکنون موجود باشند؟

1خیر، زیرا اگر چیزی به نحو ذاتی از چیزی منفک باشد و نتواند با آن جمع شود و در عین حال بخواهد با آن جمع شود، اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد که امری محال است.

2- اگر حقیقتی رابطه اش با «وجود» ضروری باشد، آیا می شود که چنین حقیقتی تاکنون به وجود نیامده باشد؟

خیر، زیرا اگر رابطه وجود با چیزی ضروری باشد و نتوان وجود را از آن منفک کرد، بدین معناست آن چیز همواره موجود است و در هیچ برهه ای از زمان، وجود از او جدا نمی شود.

3- تکمیل کنید:

الف) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطۀ حتمی دارد …واجب… گویند.

ب) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطۀ امکانی دارد …ممکن… گویند.

ج) موضوعی را که نسبت به محمولِ وجود، رابطۀ محال دارد …ممتنع… گویند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه