در این نوشته با جواب تفکر صفحه 65 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر صفحه 65 دین و زندگی یازدهم

به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، چه پیام هایی در برداشت؟

جانشینی پیامبر (ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود و نمی‌توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد.