جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی و امار دوازدهم انسانی


haladars شهریور 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۱۰ ریاضی و امار دوازدهم انسانی

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

1) می‌خواهیم از بین 10 دانش‌آموز کلاس دهم و 11 دانش‌آموز کلاس یازدهم و 12 دانش‌آموز کلاس دوازدهم یک دانش‌آموز انتخاب کنیم؛ به چند طریق می‌توانیم این دانش‌آموز را انتخاب کنیم؟

image 56

2) بین پنج شهِر A,B,C,D,E مطابق شکل زیر راه‌هایی وجود دارد که همه دو طرفه‌اند. مشخص کنید به چند طریق می‌توان:

الف) از شهر A به شهر C مسافرت کرد؟

ب) از شهر A به شهر C و از طریق شهر B مسافرت رفت و برگشت انجام داد؟

پ) از شهر D بدون عبور از شهر E به شهر A مسافرت کرد؟

image 54
image 57
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

3) با حروف کلمهٔ «ولایت» و بدون تکرار حروف: (با معنی یا بی‌معنی)
الف) چند کلمهٔ 5 حرفی می‌توان نوشت؟
ب) چند کلمهٔ 3 حرفی می‌توان نوشت که به «ی» ختم شوند؟
پ) چند کلمهٔ 5 حرفی می‌توان نوشت که با «و» شروع و به «ل» ختم شوند؟

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

4) یک دوره بازی فوتبال بین 10 تیم فوتبال، به‌صورت رفت و برگشت انجام می‌شود. اگر همهٔ تیم‌ها با هم بازی داشته باشند، در پایان دوره چند بازی انجام شده است؟

image 59

5) یک کارخانهٔ خودروسازی خودروهایی در 7 رنگ، با 2 حجم موتور و 3 نوع مختلف جلو داشبورد تولید می‌کند. یک خریدار برای خرید یک خودرو از این کارخانه چند انتخاب دارد؟

image 60

6) مجموعهٔ A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} مفروض است؛

الف) با ارقام موجود در این مجموعه چند عدد 5 رقمی و زوج (بدون تکرار ارقام) می‌توان ساخت؟
ب) چند عدد 5 رقمی و بزرگ‌تر از 80000 می‌توان نوشت؟
پ) مجموعهٔ A چند زیرمجموعهٔ سه عضوی دارد؟

ت) مجموعهٔ A چند زیرمجموعهٔ سه عضوی و شامل رقم 8 دارد؟

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

7) روی محیط یک دایره 12 نقطه وجود دارد. مشخص کنید: 
الف) با این دوازده نقطه، چه تعداد مثلث می‌توان تشکیل داد؟
ب) چه تعداد وتر می‌توان تشکیل داد؟

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

8) می‌خواهیم از بین 5 دانش‌آموز پایهٔ یازدهم و 6 دانش‌آموز پایهٔ دوازدهم افرادی را انتخاب کنیم و یک تیم 6 نفرهٔ والیبال تشکیل دهیم. مشخص کنید به چند طریق می‌توانیم این تیم را تشکیل بدهیم؛ هرگاه بخواهیم:
الف) به تعداد مساوی دانش‌آموز پایهٔ یازدهم و دوازدهم در تیم حضور داشته باشند.
ب) کاپیتان تیم فرد مشخصی از پایهٔ دوازدهم باشد.
پ) حداقل 4 نفر از اعضای تیم، دانش‌آموز پایهٔ دوازدهم باشند.
ت) فقط 2 نفر از اعضای تیم از پایهٔ یازدهم باشند.

جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم
جواب تمرین صفحه 10 ریاضی و امار دوازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. يون سوك

    سوال 6 جواب گزینه الف اشتباه

    1. مهدی

      درسته