جواب تمرین صفحه 10 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 10 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 فلسفه دوازدهم

الف) در سه قضیۀ هندسی زیر، رابطۀ کدام موضوع با محمول خود واجب، کدام ممکن و کدام ممتنع است؟

1- مجموع دو ضلع مثلث، بزرگ تر از ضلع سوم است.

1- این رابطه، ضروری و واجب است.

2– ارتفاع و میانه در مثلث یکی است.

2-این رابطه، ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نیست.

3- مجموع زوایای مثلث برابر با سه قائمه است.

3- این رابطه، ممتنع است.

ب) شما نیز برای هر یک از روابط سه گانه چند مثال ذکرکنید:

رابطۀ وجوبی: 1-  مثلث سه زاویه دارد.          2- اسب جاندار است.

رابطۀ امکانی: 1- خربزه میوه شیرینی است.    ۲- هوای جنوب کشور گرم است.

رابطۀ امتناعی: 1- تعداد موجودات روی زمین بی نهایت است.    ۲- مثلث، دایره است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه