در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک دهم

در فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معمولاً آهنگ آن کمیت می‌نامیم. از شلنگ شکل روبه رو، آب با آهنگ 125cm3/s خارج می‌شود. این آهنگ را به روش تبدیل زنجیره‌ای، برحسب یکای لیتر بر دقیقه (L/min) بنویسید. (هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب است.)

روش تبدیل زنجیره‌ای برای تبدیل یکاها، به خصوص وقتی می‌خواهیم چندین یکا را به یکاهای موردنظر تبدیل کنیم روشی مفید و کم اشتباه است.

image 29

گام به گام سایر صفحات فیزیک دهم

برچسب شده در: