در این نوشته با جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم تجربی

در مثال 1-4 الف) اگر علامت بار q3 تغییر کند جهت نیروی برایند وارد بر بار q1  چگونه خواهد شد؟

image 231

ب) اگر علامت بار q2  تغییر کند، جهت نیروی برایند وارد بر بار q1 چگونه خواهد شد؟

image 232

پ) آیا اندازهٔ نیروی برایند وارد بر بار q1  در قسمت‌های الف و ب با مقدار به دست آمده در مثال 1-4 متفاوت است؟


خیر، چون اندازه، زاویه و فاصله‌ی بین بارها تغییر نکرده، بزرگی نیروی برآیند وارد بر بار q1 نیز تغییر نمی‌کند.