در این نوشه با جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم

1- جمع‌های زیر را انجام دهید.

image 455

2- سینا 180 صفحه از یک کتاب داستان را خوانده بود. در این هفته او 59 صفحه‌ی دیگر را خواند. او چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

239=180+59

3- طرف دوم تساوی را بنویسید.

400+30+7=437

200+70+6=276

100+80+9=189

200+30+100+400+7=737

4- احمد 537 ریال داشت. اگر 380 ریال دیگر از پدرش بگیرد، چقدر پول خواهد داشت؟

917=537+380

5- ارزش سکّه‌های هر ردیف از شکل زیر چند ریال می‌شود؟

جواب تمرین صفحه 102 ریاضی دوم

برچسب شده در: