در این نوشته با جواب تمرین صفحه 103 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 103 ریاضی هفتم

1- در شکل زیر نیروی وزن جسم با یک بردار مشخص شده است، نیرویی را که زمین به جسم وارد می‌کند، با یک بردار نمایش دهید. چرا جسم روی زمین می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟
چون نیروی زمین برابر و در جهت مخالف آن است و آن را خنثی می‌کند.

image 275

2- شخصی در نقطهٔ A ایستاده است، اگر 3 واحد به سمت شمال، 4 واحد به سمت شرق و 5 واحد به سمت جنوب و در انتها 2 واحد به سمت غرب حرکت کند، به نقطهٔ B می‌رسد. بردار حرکت شخص از A به B را نشان دهید.

image 277
جواب تمرین صفحه 103 ریاضی هفتم

3- اگر شخصی در نقطهٔ A ایستاده باشد، باید 3 واحد به سمت شمال و سپس 4 واحد به سمت شرق برود تا به B برسد. اگر شخص دیگری از همان نقطهٔ A,4 واحد به سمت شرق و سپس 3 واحد به سمت شمال برود، به کدام نقطه می‌رسد؟ چرا؟

B، زیرا هر دو بردارهای مساوی طی کرده‌اند.

جواب تمرین صفحه 103 ریاضی هفتم

4- اگر شخص از نقطهٔ A، دو (2) واحد به سمت غرب حرکت کند، با چه حرکتی به نقطهٔ A می‌‌رسد؟ 2 واحد به شرق

حالا اگر شخص از نقطهٔ A، سه (3) واحد به سمت شرق و 2 واحد به سمت جنوب برود، با چه حرکتی به محل اوّل خود بر می‌گردد؟
3 واحد به غرب و 2 واحد به شمال

5- قرینهٔ جهت شمال چه جهتی است؟ جنوب


قرینهٔ جهت شرق چه جهتی است؟ غرب


قرینهٔ جهت شمال شرقی چه جهتی است؟ جنوب غربی

برچسب شده در: