در این نوشته با جواب تمرین صفحه 104 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 104 ریاضی هشتم

۱- حجم مکعبی به ضلع ۸cm را به صورت یک عدد توان دار بنویسید که پایه آن عدد ۲ باشد.

۸×۸×۸=۲۳×۲۳×۲۳۹

۲- بیست و هفت برابر عدد ۹۵ را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

۲۷×۹۵۳×(۳۲)۵۳×۳۱۰۱۳

۳- حاصل هر یک از عبارت های زیر را به صورت یک عبارت توان دار بنویسید.

image 265
جواب تمرین صفحه 104 ریاضی هشتم

۴- کدام عددهای طبیعی را می توان به جای (…) نوشت تا نامساوی زیر درست باشد؟

(−۲)…>۱۵

عدد منفی به توان زوج برسد مثبت می‌شود. پس جواب عددهای طبیعی زوج بزرگتر و مساوی با ۴ است.

۵- حاصل ۲۷۷ و حاصل ۳۵۵۵ را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

۳×۳۵۶
۲×۲۷۸

۶- عددهای ۱، ۲، ۳ و ۴ را طوری در جاهای خالی قرار دهید که یک تساوی درست به دست آید. (از هر چهار عدد استفاده کنید.)

۳×(۲)۳=(۵)۲−(۱)۴

۷- مقدار عددیِ عبارت‌های زیر را به ازای a=۶ و b=−۲ و c=−۴ به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 104 ریاضی هشتم

برچسب شده در: