در این نوشته با جواب تمرین صفحه 105 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 105 ریاضی دوم

1- تفریق‌های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 105 ریاضی دوم

2- قدّ پدر سمیّه 186 سانتی متر است. اگر سمیّه 29 سانتی متر از پدرش کوتاه‌تر باشد، اندازه‌ی قدّ سمیّه چقدر است؟

157=186−29

3- کریم 250 صفحه از یک کتاب را خوانده است. اگر کتاب 430 صفحه داشته باشد، چند صفحه از آن باقی مانده است؟

180=430−250

4- یک کتاب داستان 276 صفحه دارد. اکرم 139 صفحه را تا شنبه خوانده بود. روز شنبه 58 صفحه‌ی دیگر را خواند. چند صفحه از کتاب باقی مانده است؟

197=139+58
79=276−197

برچسب شده در: