در این نوشته با جواب تمرین صفحه 105 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 105 ریاضی ششم

1-  فاصله‌ی نقطه‌ی (م) را از دو خطّ داده شده پیدا کنید.

image 447

2- در شکل‌های زیر عمود منصّف ضلع‌های قرمز رنگ را بکشید.


وسط هر ضلع را به کمک خط‌کش پیدا کرده و به کمک گونیا در نقطه وسط عمودی بر ضلع رسم می‌کنیم.

image 448

3- زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید. راه حلّ خود را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 105 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه 105 ریاضی ششم

4- مکمّل زاویه‌ی (1) صد و پنجاه درجه است. زاویه‌ی (2) چند درجه است؟

image 450

5- نسبت دو زاویه‌ی متمّم 2 به 3 است. هرکدام چند درجه است؟

image 451

6-  نسبت متمّم زاویه‌ای به مکمّل آن دو پنجم است. این زاویه چند درجه است؟

image 452

7- زاویه‌ی بین عقربه‌ی ساعت شمار و عقربه‌ی دقیقه شمار را در زمان‌های زیر پیدا کنید.

image 453

8- ده درصد دایره‌ی زیر آبی است. زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟

60 درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟

10 قسمت و هر قسمت 10 درصد است پس برای 60 درصد، 6 قسمت رنگ می‌کنیم.

image 454

برچسب شده در: