در این نوشته با جواب تمرین صفحه 106 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 106 ریاضی دوم

1- جواب را بنویسید. توضیح دهید که جواب را چگونه و از چه راهی به دست آوردید.

image 464

2- جواب جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. با استفاده از جدول رنگ، آن‌ها را رنگ کنید.

جواب تمرین صفحه 106 ریاضی دوم

3- عددها را به‌صورت باز شده بنویسید.

300+40+7 =347
800+20+1=821
 400+8=408
 700+50=750

4- حاصل جمع‌ها را به دست آورید.

569=20+100+30+400+7+10+2
439=8+2+300+20+9+100

برچسب شده در: