در این نوشته با جواب تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم

۱- به کمک روشی که در درس یاد گرفته‌اید، مقدارهر یک از عددهای زیر را تا یک رقم اعشار به دست آورید.

4/14/24/34/44/5
  18/4919/3620/25

√19,√40,√150,√385
√16<√19<√25

نصف فاصله‌ی 4 تا 5 می‌شود 4/5

√19=4/4

6/16/26/36/46/5
  39/6940/9642/25

√36<√40<√49

نصف فاصله‌ی 6 تا 7 می‌شود 6/5

√40=6/3

12/112/212/312/412/5
 148/84151/29153/76156/25

√144<√150<√169

نصف فاصله‌ی 12 تا 13 می‌شود 12/5

√150=12/2

19/919/819/719/619/5
  388/09384/16380/25

√361<√385<√400

2- در جاهای خالی علامت مناسب قرار دهید. از ماشین حساب کمک بگیرید.

image 287

3- جاهای خالی روی محور را با عددهای مناسب پر کنید.

image 288

4- در هر یک از تمرین‌های زیر، یک محور اعداد رسم، و نقطه‌ای روی آن مشخص شده است (نقاط A ،B ،C). نقطهٔ مشخص شده روی محور به کدام یک از عددهای داده شده نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید.

جواب تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم

برچسب شده در: