در این نوشته با جواب تمرین صفحه 109 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 109 ریاضی هفتم

1- هر یک از اجزای نقاشی را با بردار انتقال دلخواه به محل مناسب در پیرابند (مصوب فرهنگستان Frame, Cadre) انتقال دهید و مختصات بردار انتقال را بنویسید.

image 295

2- مسیر حرکت از A به B به C ، به D و به E را با بردارهای انتقال مشخص کنید و مختصات هر بردار را بنویسید.

image 294

می‌توانید این بازی را به صورت دو نفره انجام دهید. یک نفر نقطه می‌گذارد و نفر دوم باید بگوید با چه بردار انتقالی نقطهٔ شروع را به نقطه مشخص شده، انتقال می‌دهد.

جواب تمرین صفحه 109 ریاضی هفتم

3- بردارهای مساوی را مشخص کنید.

image 297

بردارهای مساوی: هم‌راستا، هم‌جهت، و هم‌اندازه‌اند.

4- بردار قرینهٔ هر بردار را رسم کنید و تساوی‌ها را کامل کنید.

image 298

چگونه مختصات قرینهٔ یک بردار نوشته می‌شود؟ فقط علامت‌ها را تغییر می‌دهیم.

با توجه به شکل بالا حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. حاصل جمع دو بردار صفر است.

image 300
image 302

برچسب شده در: