در این نوشته با جواب تمرین صفحه 111 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 111 ریاضی سوم

1- فهیمه از سمیّه پرسید: «چقدر پول داری؟» سمیّه گفت: «اگر 1750 تومان از پدرم  بگیرم، پول‌هایم 4000 تومان می‌شود.» سمیّه چقدر پول داشت؟ 

2250=4000−1750

2- قیمت پیراهنی که آرش می‌خواهد بخرد، 8900 تومان است. اگر او 9 اسکناس 1000 تومانی به فروشنده بدهد، چقدر باید پس بگیرد؟

100=9000−8900

3- کوچک‌ترین عدد سه رقمی را از بزرگ‌ترین عدد 4 رقم یکم کرده‌ایم؛ حاصل چند شده است؟

9899=9999−100

4- با رقم های 2،7،1،5 بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد 4 رقمی را بسازید.

بزرگ‌ترین عدد: 7521
کوچک‌ترین عدد: 1257

اختلاف این دو عدد را پیدا کنید.

6264=7521−1257

5- ارتفاع قلّه‌ی توچال 3933 متر و قلّه‌ی دنا 5200 متر است. قلّه‌ی توچال چند متر از دنا کوتاه‌تر است؟

2267=5200−3993

6- حاصل تفریق‌ها را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 111 ریاضی سوم

برچسب شده در: