در این نوشته با جواب تمرین صفحه 111 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 111 ریاضی چهارم

1- یک قطعه فرش به طول 4/1 متر در کف اتاق پهن شده است. با توجّه به شکل زیر و فاصله‌ی فرش تا دیوارهای اتاق، طول اتاق را پیدا کنید.

5= 50 تا 0/1=  0/4+4/1+0/5

جواب تمرین صفحه 111 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 111 ریاضی چهارم

2- دو ظرف زیر روی هم چند لیتر آب دارند؟

1/7=0/8+0/7


کدام ظرف آب بیشتری دارد؟ سمت راست چقدر؟

 0/9−0/8=0/1

image 316

3- 2/9 بزرگ‌تر است یا 3؟ پاسخ‌های دانش آموزان را کامل کنید.

پاسخ سهراب:
عدد 3 برابر با 30 تا 0/1 است.
عدد 2/9 برابر با 29 تا 0/1 است.
پس 3 بزرگ‌تر از 2/9 است.

پاسخ بابک:
من هر دو عدد را روی محور نشان می‌دهم.

image 320

4- عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.

2/9          1/4            3/2         0/8         1/2             0/1
0/1<0/8<1/2<1/4<2/9<3/2

5- علامت مناسب بگذارید (<=>).

0/4<0/6
7/1>6/8
2>0/8
0<0/1

6- تساوی‌های زیر را کامل کنید.

1=0/4+0/6
1=0/3+0/7
1=0/5+0/5
1=0/1+0/9
0/6=1−0/4
0/3=1−0/7
0/5=1−0/5

7- در یک ظرف آب 1/5 لیتری، 1/2 لیتر آب بود. سیما 0/4 لیتر از آن را خورد. چقدر آب در ظرف باقی مانده است؟

0/8=1/2−0/4

8- تفریق 1−0/4 چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

1 برابر است با 10 تا 0/1 و 0/4 هم برابر است با 4 تا 0/1

image 322

9- 2 لیتر چندتا 0/1 لیتر است؟ 20
1/8 لیتر چندتا 0/1 لیتر است؟ 18
اختلاف 2 لیتر با 1/8 لیتر چقدر است؟ 2 تا 0/1 یعنی 0/2

10- در ظرفی 1/8 لیتر روغن هست. چقدر روغن در این ظرف بریزیم تا 2 لیتر روغن داشته باشد؟ 

image 321