در این نوشته با جواب تمرین صفحه 112 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 112 ریاضی دوم

1- شکل‌های زیر را با خط‌کش اندازه بگیرید و اندازه‌ی هر کدام را با کامل کردن جمله‌ها بیان کنید.

image 471

– اندازه‌ی خط 6 سانتی متر و 8 قسمت از 10 قسمت کوچک است.

image 473

– اندازه‌ی طول سنجاق 5 سانتی متر و 1 قسمت از 10 قسمت کوچک است.

image 472

– اندازه‌ی طول خودکار 7 سانتی متر و 1 قسمت از 10 قسمت کوچک است.

2- کدام شکل‌ها به قسمت‌های مساوی تقسیم شده‌اند؟ زیر آن‌ها تعداد قسمت های مساوی را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 112 ریاضی دوم

3- به تصویر صفحه‌ی اوّل این فصل نگاه کنید.


– پرچم جمهوری اسلامی ایران به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 3 قسمت


– چند قسمت آن به رنگ سبز است؟ 1 قسمت


– چند قسمت آن به رنگ قرمز است؟ 1 قسمت

4- مانند نمونه جمله‌ها را با نوشتن عدد مناسب کامل کنید و نشان دهید چه بخشی از شکل رنگ شده است.

image 475

برچسب شده در: