در این نوشته با جواب تمرین صفحه 123 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 123 ریاضی هفتم

1- عقربهٔ چرخندهٔ روبه رو را می‌چرخانیم، احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
قرمز، زیرا دو قسمت از چهار قسمت آن قرمز است.

image 337

2- در یک کیسه 4 مهرهٔ آبی و 1 مهرهٔ قرمز قرار داده‌ایم.

یک مهره را به طور تصادفی بیرون می‌آوریم؛ رنگ آن را یادداشت می‌کنیم و به کیسه بر می‌گردانیم.
می‌خواهیم این آزمایش را 20 بار انجام دهیم.

آیا می‌توانیم پیش از انجام کار، مشخص کنیم که در چه کسری از آزمایش‌ها مهره آبی بیرون می‌آید؟ چرا؟

image 338

3- یک تاس را بیست بار پرتاب کرده‌ایم و نتیجهٔ آزمایش‌ها را در جدول یادداشت کرده‌ایم:

image 340
جواب تمرین صفحه 123 ریاضی هفتم

هریک از عددهای روی تاس، در چه کسری از آزمایش‌ها آمده است؟

image 339
جواب تمرین صفحه 123 ریاضی هفتم

آیا می‌توانید بدون محاسبه، حاصل جمع این کسرها را به دست آورید؟ چگونه؟

بله یک بیستم

image 342

5- چرخندهٔ مقابل را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر صفر باشد، یعنی ایستادن عقربه روی رنگ سفید، غیرممکن باشد.

image 335

6- عقربهٔ چرخنده مقابل را می‌چرخانیم.

image 336

الف) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از عددها را محاسبه کنید.

image 343
image 344

برچسب شده در: