در این نوشته با جواب تمرین صفحه 13 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 13 ریاضی هشتم

1- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

image 253

2- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

image 254

بین این تساوی‌ها چه رابطه‌ای می‌بینید؟
حاصل دو عدد گویا را می‌توان همانند دو عدد صحیح بدست آورد.

3- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

12/8−15/4=−2/6

−25+7/2=−17/8

−4/1−3/7= −7/8

4- به کمک الگویابی، جاهای خالی شکل را پر کنید.
الگو:
حاصل جمع هر دو عدد پایین مساوی است با عدد بالا

image 255

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های گویا

برچسب شده در: