در این نوشته با جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم

1- در یک کارخانهٔ دوچرخه سازی دو مدل دوچرخه تولید می‌شود: دوچرخهٔ جاده و دوچرخهٔ کوهستان. در این کارخانه هر نوع دوچرخه در سه رنگ زرد، قرمز و آبی و دو اندازه 24 و 26 تولید می‌شود.

الف) چند نوع دوچرخهٔ مختلف در این کارخانه تولید می‌شود؟

2×3×2=12

ب) در نشریهٔ تبلیغاتی این کارخانه، در هر صفحه عکس یکی از این دوچرخه‌ها آمده است. علی یکی از صفحه‌ها را به طور تصادفی انتخاب می‌کند. احتمال اینکه در این صفحه دوچرخهٔ کوهستان آبی رنگ اندازهٔ 26 دیده شود، چقدر است؟

1/12

2- عقربهٔ چرخندهٔ مقابل را می‌چرخانیم و تاسی را می‌اندازیم.

image 56

الف) با کامل کردن جدول، همهٔ حالت‌های ممکن را پیدا کنید.

654321تاس / چرخدند
سبز
6
سبز
5
سبز
4
سبز
3
سبز
2
سبز
1
سبز
قرمز
6
قرمز
5
قرمز
4
قرمز
3
قرمز
2
قرمز
1
قرمز
زرد
6
زرد
5
زرد
4
زرد
3
زرد
2
زرد
1
زرد
جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم

ب) در چند حالت عقربه روی قرمز ایستاده است و تاس عددی زوج را نشان می‌دهد؟

3 حالت       (قرمز [6]) (قرمز [4]) (قرمز [2])

3- قفلی داریم که رمز آن عددی یک رقمی است. (این رقم می‌تواند 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 باشد.)

image 61
جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم

۴ دو تاس را می‌اندازیم:

الف) با رسم جدول مناسب، همهٔ ٣۶ حالت ممکن را پیدا کنید.

654321تاس اول / تاس دوم
1-61-51-41-31-21-11
2-62-52-42-32-22-12
3-63-53-43-33-23-13
4-64-54-44-34-24-14
5-65-55-45-35-25-15
6-66-56-46-36-26-16
جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم

ب) احتمال اینکه یکی از تاس‌ها 3 و تاس دیگر 5 بیاید، چقدر است؟ (3-5) و (5-3)

image 57

ج) احتمال اینکه هر دو تاس 5 بیاید، چقدر است؟ (5-5)

image 58

د) پاسخ قسمت‌های ب و ج را با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوتشان را بنویسید.


در قسمت (ب) هم می‌تواند 3 و 5 بیاید و هم 5 و 3

ولی در حالت دوم فقط حالت 5 و 5 اتفاق می‌افتد.

5- دو سکه را می‌اندازیم. احتمال اینکه دست کم یکی از آنها رو بیاید، چقدر است؟

image 59

6- لوله‌های انشعاب آب به هر قسمت که برسند، دوشاخه می‌شوند.

جواب تمرین صفحه 135 ریاضی هشتم

برچسب شده در: