در این نوشته با جواب تمرین صفحه 136 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 136 ریاضی ششم

1- جدول زیر را کامل کنید.

با تقریب کمتر از 1000با تقریب کمتر از 1با تقریب کمتر از 0/1با تقریب کمتر از 1000روش تقریبعدد
0153153/2100قطع کردن153/261
1000198919891900قطع کردن1989
000/30قطع کردن0/342
500045684567/84600گرد‌کردن4567/79
180001776217762/317800گرد‌کردن17762/31
جواب تمرین صفحه 136 ریاضی ششم

2- کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عددهای 5 رقمی را که تقریب آنها به روش گردکردن و با تقریب کمتر از 1000، 80000 می‌شود بنویسید.

80499 = بزرگ‌ترین
79500 = کوچک‌ترین

3- حاصل تقسیم‌ها را


الف) با تقریب کمتر از 0/01 به روش قطع کردن به دست آورید.

image 135

ب) با تقریب کمتر از 0/01 به روش گردکردن به دست آورید.

image 136

4- مقدار هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از  0/1 به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.

جواب تمرین صفحه 136 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه 136 ریاضی ششم

5- در سرشماری سال 1390 جمعیت شهر ایلام، 557599 نفر اعلام شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را حدود 560,000 نفر اعلام کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعلام کرده است؟


با تقریب رقم دهگان هزار یعنی با تقریب کمتر از 10000 و به روش گرد‌کردن

6- می‌دانیم π≃3/141592 (π را پی بخوانید).


الف) مقدار تقریبی πرا به دو روش گردکردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورید.


گرد‌کردن: 3/14
قطع کردن: 3/14


ب) مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از 0/001 به دست آورید.


گرد‌کردن: 3/142
قطع: 3/141


چرا در حالت (ب) دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟


چون اولین رقم بعد از مقدار تقریب 5 است و بنابراین در روش گرد‌کردن یک واحد به رقم تقریب اضافه می‌شود.

برچسب شده در: