آپدیت

جواب تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

14 1

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۴ ریاضی نهم

۱- مجموعه های A={2,4,6,8,9}و B={1,5,7,3,9} و C={1,7,8,10,11} را در نظر بگیرید؛ سپس هریک از مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید:

image 142

۲- با توجه به نمودار زیر، درست بودن یا نبودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید:.

image 43

الف) 𝐵−𝐴={۶,۷} درست

ب) (𝐴−𝐵)⋃(𝐴⋂𝐵)=𝐴 درست

ج) (𝐴−𝐵)⋃(𝐵−𝐴)={۱,۲,۶} نادرست

د) 𝑛(𝐴⋃𝐵)=۸ درست

هـ) 𝐴−𝐵=𝐵−𝐴 نادرست

و)  𝑛(𝐴−𝐵)=𝑛(𝐵−𝐴) نادرست

۳- کلمات و مجموعه‌های داده شدۀ زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

الف) اشتراک دو مجموعه، زیر مجموعۀ اجتماع همان دو مجموعه است. 

ب) هریک از دو مجموعۀ A و B زیر مجموعۀ  (A⋃B) است. 

ج) اشتراک دو مجموعۀ A و B زیر مجموعۀ هر یک از دو مجموعۀ A و B است.

د) مجموعۀ B−A زیر مجموعۀ مجموعۀ A است.

هـ) اجتماع دو مجموعۀ (B−A) و (A⋂B) با مجموعۀ B مساوی است.

۴ در هریک از شکل‌های زیر مجموعۀ مورد نظر را هاشور بزنید.

جواب تمرین صفحه 14 ریاضی نهم
جواب تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها