در این نوشته با جواب تمرین صفحه 141 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی سوم

1- حاصل ضرب‌های زیر را به‌صورت ذهنی به دست آورید.

2×3×10=60

3×4×10=120

4×4×10=160

6×2×5=60

7×3×10=210

2×8×5=800

70×2=140

3×50=150

40×6=240

7×20=140

9×30=270

80×20=160

2- ماهرخ هر هفته 10 ساعت ریاضی کار می‌کند. در 3 هفته چند ساعت ریاضی کار می‌کند؟

3×10=30

3- محیط مربّعی را که هر ضلع آن 10 سانتی‌متر است حساب کنید.

4×10=40

4- محیط مثلّث متساوی الاضلاع روبه رو چند سانتی‌متر است؟

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی سوم

3×20=60

5- مساحت مستطیلی را که طول آن 10 و عرض آن 7 سانتی‌متر است حساب کنید.

7×10=70

برچسب شده در: