در این نوشته با جواب تمرین صفحه 141 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی ششم

1- حاصل عبارت را با دو روش (ابتدا تقریب، سپس محاسبه – ابتدا محاسبه، سپس تقریب)، با تقریب کمتر از 1 و به روش گرد کردن به دست آورید.
چون رقم دهم همه‌ی اعداد و همچنین رقم دهم مقدار واقعی کمتر از 5 است پس جواب به هر دو روش قطع کردن و گرد کردن یکی است.

image 580

2- حاصل عبارت‌ها را با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن به دست آورید. روشی مناسب (ابتدا تقریب، سپس محاسبه ابتدا محاسبه، سپس تقریب) انتخاب کنید. در هر مورد اختلاف پاسخ تقریبی و عدد واقعی را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 141 ریاضی ششم

3- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید. می‌توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا کسر را به عدد اعشاری تبدیل کنید. باید تشخیص دهید کدام مناسب‌تر است.

image 578

جواب 4:

image 577

برچسب شده در: