در این نوشته با جواب تمرین صفحه 145 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 145 ریاضی هشتم

1- OD نیمساز زاویهٔ مرکزی AOB است و
اندازهٔ هریک از کمان‌های AD و BD چند درجه است؟

image 606

2- کمان AB برابر x درجه است.

image 610

3- متحرکی از نقطهٔ A روی دایره‌ای به شعاع یک سانتی‌متر شروع به حرکت می‌کند. در هر شکل، کمان طی شده مشخص شده است. جدول را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 145 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 145 ریاضی هشتم

4- قطرهای AB و CD بر هم عمودند.

image 607

الف) چرا کمان‌های BD ،CB ،AC و DA با هم مساوی‌اند؟
چون زاویه‌های مرکزی آن‌ها با هم برابرند.

ب) آیا وترهای BD ،CB ،AC و DA نیز با هم مساوی‌اند؟ بله

ج) آیا زاویه‌های چهارضلعی ADBC با هم مساوی‌اند؟ چرا؟
چون مثلث‌ها همنهشتند در نتیجه زاویه‌های آن‌ها با هم مساوی‌اند.

5- در شکل روبه‌رو، وترهای AB و CD بر هم عمودند.

image 608

الف) آیا کمان‌های BD ،CB ،AC و DA با هم مساوی‌اند؟ خیر

ب) پاسختان را با پاسخ تمرین قبل مقایسه کنید.
این دو تمرین چه تفاوتی دارند؟
در تمرین قبل دو وتر قطر دایره بودند و در مرکز دایره همدیگر را قطع کرده‌اند.
ولی در اینجا همدیگر را در مرکز دایره قطع نکرده‌اند و زاویه مرکزی ایجاد نشده است.

برچسب شده در: