در این نوشته با جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم

1- حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید. (از رسم شکل یا چوب خط استفاده کنید.)

image 146

2- در شمارش 8 تا 8 تا، عدد بعد از 24 را پیدا کنید.

8,16,24,32

3- در شمارش 5 تا 5 تا، عدد قبل از 40 چند است؟

35

4- تعداد دایره‌ها را بشمارید و بنویسید.

image 146

5-  با توجّه به راهنما، شکل را رنگ کنید.

image 147

گام به گام سایر صفحات درس شمارش چند تا چند تا

برچسب شده در: