در این نوشته با جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم

1- اگر پول طاهره دو برابر پول غزل باشد، جدول را کامل کنید. سپس با توجّه به اطّلاعات جدول، ماشین ورودی – خروجی مشابه آن را کامل کنید.
در 2 ضرب شده است

پول طاهرهپول غزل
200100
400200
600300
800400
جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم

2- جاهای خالی را پر کنید.
وقتی خروجی را داریم و ورودی را می‌خواهیم، از آخر برعکس عمل می‌کنیم. مثلا در ردیف سوم ابتدا 13 را با 2 جمع سپس بر 3 تقسیم می‌کنیم.

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم

3- با توجّه به کاری که ماشین انجام می‌دهد شکل بعد را رسم کنید. به نمونه توجّه کنید.

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم

گام به گام سایر صفحات درس ماشین ورودی و خروجی