برای مشاهده جواب تمرین صفحه 15 فیزیک یازدهم تجربی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جواب تمرین صفحه 15 فیزیک یازدهم تجربی

شکل زیر، آرایشی از دو بار الکتریکی هم‌اندازه و غیرهمنام (دوقطبی الکتریکی) را نشان می‌دهد که در آن فاصلهٔ دو بار از هم 6cm  است. میدان الکتریکی خالص را در نقطه‌های  o و m  به‌دست آورید.

image 234

با انتخاب نقطه o به عنوان محل بارآزمون، میدان‌های الکتریکی در این نقطه مانند شکل زیر می‌شوند. چون بارها با هم برابر و فاصله آنها تا نقطه o نیز یکسان است اندازه میدان‌ها در این نقطه با هم برابرند:

image 234

با انتخاب نقطه M به عنوان محل بار آزمون میدان‌های الکتریکی در این نقطه مانند شکل زیر می‌‎شوند، در نتیجه میدان الکتریکی خالص در این نقطه به صورت زیر به دست می‌آید:

image 235