در این نوشته با جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

1- عددها را با هم مقایسه کنید.

4->8-

27-<1

0>14-

100-<1-

7+=7

+(8-)=(8+)-

2- مانند نمونه، گستردهٔ عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

−237=−200−30−7=−200+(−30)+(−7)

−1000−80 −1= −1081

−2000−40= −2040

400+30+5=435

3- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

432 و 431 و 430

4- و 5- و 6-

170- و 171- و 172-

4- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

image 147

22 و 31- و 27- و 15- و 5

جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

22- و 275+ و 150- و 80- و 25

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های علامت دار

برچسب شده در: