در این نوشته با جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم تجربی

میدان الکتریکی خالص حاصل از آرایش بار مثال 1-8 را در نقطهٔ  A تعیین کنید.

image 236