آپدیت

جواب تمرین صفحه ۱۷ ریاضی نهم

17

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۱۷ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۷ ریاضی نهم

۱-  اگر تاسی را بیندازیم، چقدر احتمال دارد:

الف) عدد رو شده زوج باشد. شامل اعداد ۲ و ۴ و ۶ (سه عدد) بنابراین  $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

ب) عدد رو شده زوج و از ٢ بزرگ تر باشد. شامل اعداد ۴ و ۶ (دو عدد) بنابراین  $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

ج) عدد رو شده زوج و اوّل باشد. شامل تنها عدد اول زوج یعنی ۲ (یک عدد) بنابراین  $\frac{1}{6}$

د) عدد رو شده از ٣ کمتر باشد. شامل اعداد ۲ و ۱ (دو عدد) بنابراین  $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

۲- اگر خانواده‌ای دارای سه فرزند باشد، اوّلاً مجموعۀ همۀ حالت‌های ممکن را تشکیل دهید (هر عضو این مجموعه را به طور مثال به صورت (د,د,پ) نمایش دهید). ثانیاً چقدر احتمال دارد این خانواده دارای دو دختر (یعنی دقیقاً دو دختر) باشد؟

{(د،د،پ) و (د،پ،د) و (پ،د،د) و (پ،پ،پ) و (د،پ،پ) و (پ،د،پ) و (د،د،پ) و (پ،پ،د) و (د،پ،د) و (پ،د،د) و (د،د،د)} =𝑆

احتمال = $\frac{3}{8}$

۳- در جعبه‌ای ٣ مهرۀ قرمز و ۴ مهرۀ آبی و ۵ مهرۀ سبز وجود دارد. اگر ۱ مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد:

الف) این مهره آبی باشد. $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$

ب) این مهره سبز نباشد. قرمز یا آبی باشد $\frac{7}{12}$

ج) این مهره قرمز یا سبز باشد. $\frac{2}{4}=\frac{8}{12}$

۴-  اگر تاسی را دو بار بیندازیم (یا دو تاسِ آبی و قرمز را با هم بیندازیم)، چقدر احتمال دارد:  (اگر مجموعۀ همۀ حالت‌های ممکن را S بنامیم،

الف) هر دو بار، عدد اوّل رو شود.

ب) دو عدد رو شده، مثل هم باشد.

ج) دو عدد رو شده، مضرب ٣ باشد.

د) مجموع دو عدد، ٧ باشد.

الف) هر دو بار، عدد اوّل رو شود.

{(۲,۲),(۲,۳),(۲,۵),(۳,۲),(۳,۳),(۳,۵),(۵,۲),(۵,۳),(۵,۵)}→$\frac{9}{36}$

ب) دو عدد رو شده، مثل هم باشد.

{(۱,۱),(۲,۲),(۳,۳),(۴,۴),(۵,۵),(۶,۶)}→$\frac{6}{36}$

ج) دو عدد رو شده، مضرب ٣ باشد.

{(۳,۳),(۳,۶),(۶,۳),(۶,۶)}→$\frac{9}{36}$

د) مجموع دو عدد، ٧ باشد.

{(۱,۶),(۶,۱),(۲,۵),(۵,۲),(۳,۴),(۴,۳)}→$\frac{6}{36}$

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها