در این نوشته با جواب تمرین صفحه 18 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 18 ریاضی و امار یازدهم انسانی

1) گزاره‌های زیر را به‌صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید.

الف) دو برابر جذر عددی برابر خودش است.

ب) مکعب یک عدد، بزرگ‌تر از هفت برابر آن عدد، به علاوهٔ پنج است.

پ) مجموع معکوس‌های دو عدد بزرگ‌تر یا مساوی مجموع آن دو عدد است.

ت) مجموع مکعبات دو عدد بزرگ‌تر یا مساوی مکعب مجموع آن دو عدد است.

ث) هر عدد ناصفری از معکوس خود بزرگ‌تر یا مساوی با آن است.

image 31

2) در هر مورد گزاره‌ای همراه با یک استدلال نادرست برای آن داده شده است. دلیل نادرستی استدلال را بیان کنید.

الف) اگر طول و عرض یک مستطیل را دو برابر کنیم، آنگاه مساحت آن نیز دو برابر می‌شود.

الف) استدلال نادست است. مسئله اشاره به دو برابر کردن اضلاع داشته است. در اینجا مساحت را دو برابر کرده است. می توان با متال نیز نادرستی استدلال را نشان داد

جواب تمرین صفحه 18 ریاضی و امار یازدهم انسانی
جواب تمرین صفحه 18 ریاضی و امار یازدهم انسانی