در این نوشته با جواب تمرین صفحه 18 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 18 ریاضی یازدهم تجربی

1) معادله‌های زیر را حل کنید.

image 236

2) معادلهٔ درجهٔ دومی بنویسید که ریشه‌های آن 1−2 و 1+2 باشد.

image 237

3) مقدار ماکزیمم یا مینیمم توابع با ضابطه‌های زیر را به‌دست آورید.

image 238

4) موشکی که به‌طور عمودی رو به بالا شلیک شده، t ثانیه پس از پرتاب در ارتفاع ℎ متری از سطح زمین قرار می‌گیرد که معادلهٔ آن به‌صورت مقابل است.

الف- چقدر طول می‌کشد تا موشک به بالاترین ارتفاع ممکن خود برسد؟

image 239

ب- ارتفاع نقطهٔ اوج را بیابید.

image 240

پ- چند ثانیه پس از پرتاب، موشک به زمین باز می‌گردد؟

جواب تمرین صفحه 18 ریاضی یازدهم تجربی
جواب تمرین صفحه 18 ریاضی یازدهم تجربی

5) استادیومی به شکل زیر درحال ساخت است که در آن x≥0 و y≥0 و نیم دایره‌ها به شعاع  هستند. اگر محیط استادیوم 1500 متر باشد، x و y را طوری بیابید که:

الف- مساحت مستطیل حداکثر مقدار ممکن گردد.

image 242

ب- مساحت استادیوم حداکثر مقدار ممکن شود.

image 243

6) ضابطهٔ جبری سهمی‌های زیر را بنویسید.

image 244
image 245
image 246