در این نوشته با جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

1- عددها را از کوچک‌تر به بزرگ‌تر و از چپ به راست مرتب کنید.

23- و 12 و 34- و 5- و 0 و 45 و 15- و 5 و 1- و 2

45 و 12 و 5 و 2 و 0 و 1- و 5 – و 15- و 23- و 34-

پاسخ مسئله‌های زیر را در دفترتان بنویسید.

2- طبقهٔ همکف یک ساختمان را با صفر و طبقه‌های بالای همکف را با عددهای مثبت و طبقه‌های زیر همکف را با عددهای منفی نشان می‌دهیم. حال مسئلهٔ زیر را حل کنید.
شخصی در طبقهٔ 5+ سوار آسان بر (مصوب فرهنگستان elevator, ascenseur) شد. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت و پس از انجام کاری 6 طبقه به پایین آمد و دوباره برای خرید چای 2 طبقه پایین رفت و در همان طبقه هزینه‌های خرید خود را حساب کرد. سپس دوباره 2 طبقه پایین رفت و در توقفگاه (مصوب فرهنگستان Parking) سوار ماشین خود شد. ماشین این شخص در کدام طبقه بود؟

+5+3−6−2−2=−2

3- دمای هوای شهرکرد 2 درجه زیر صفر است. اردبیل 8 درجه از شهرکرد سردتر است. دمای هوای شهر اردبیل چند درجه است؟

(−2)+(−8)=−10

4- دمای شهرکرمان، سنندج و یاسوج به ترتیب ١١ درجه بالای صفر، 6 درجه زیر صفر و 10 درجه زیر صفر است. سنندج چند درجه از کرمان سردتر است؟ یاسوج چند درجه از سنندج سرد‌تر است؟

کرمان 11+
سنندج 6-
یاسوج 10-

(−6)−(+11)=−6−11=−17

(−6)−(−10)=−6+10=+4

5- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

image 125

6- در مثلث مقابل، عدد روی هر ضلع، از مجموع عددهای دو رأس به دست می‌آید.
جاهای خالی را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

7- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های صحیح (1)

برچسب شده در: