در این نوشته با جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم

1- 10 نیمکت در یک کلاس، 10 کلاس در یک مدرسه و 10 مدرسه در یک محلّه جا می‌شود.
در مدرسه چند نیمکت جا می‌شود؟

10×10=100

در محلّه چند نیمکت جا می‌شود؟

در محله 10 مدرسه داریم و در هر مدرسه 100 نیمکت داریم پس در مرحله

10×100=1000 نیمکت داریم.

2- به طور تقریبی، ظرفیت یک اتاق 10 نفر، یک خانه 100نفر، یک مدرسه، 1000 نفر، یک خیابان 10000 نفر و یک استادیوم 100000 نفر است.


در راه پیمایی 22 بهمن یکی از شهرها 1000000 نفر شرکت کردند.
یک میلیون نفر را در چند استادیوم می‌توان جا داد؟

10 استادیوم زیرا یک میلیون برابر با 10 تا 100 هزارتایی است.
یک میلیون نفر را در چند خیابان می‌توان جا داد؟

100 خیابان زیرا یک میلیون برابر با 10 تا 10 هزارتایی است.

3- تعداد تقریبی مورد نظر را برای هر شکل بنویسید.

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم

تعداد تماشاگران: 100,000

image 87

جمعیت شهر اصفهان: 2,000,000

جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 19 ریاضی چهارم

تعداد دانش آموزان مدرسه‌ی شما: 150

4- جدول زیر مربوط به سال 1370 است. با مراجعه به جدول، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

 جمعیتتعداد دانش آموزتعداد مدرسه
ایران558371631509958182973
سوریه13398713321492311601
هند896567000105499416777987

الف) پرجمعیت‌ترین کشور کدام است؟ هند
ب) تعداد دانش آموزان کدام کشور از همه کمتر است؟ سوریه
ج) تعداد مدارس کدام کشور در بین تعداد مدارس دو کشور دیگر است؟ ایران
د) با ماشین حساب تعداد کلّ مدرسه‌های سه کشور را پیدا کنید.

777987+11601+82973=872561

گام به گام سایر صفحات درس معرفی میلیون