جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

1- عدد 43757 چند رقمی است؟ 5 رقمی
رقم یکان هزار آن چند است؟ 3

2- عدد 479600 چند رقمی است؟ 6
رقم دهگان آن چند است؟ 0
ارزش بزرگ‌ترین رقم این عدد چیست؟ یکان هزار
رقم 4 در این عدد چه ارزشی دارد؟ صدگان هزار

3- کوچک‌ترین عدد 6 رقمی را بنویسید که در آن 2، 3 و 5 به کار رفته و زوج باشد.

100352

4- ماشین‌های ورودی و خروجی را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

5- برای جمع زیر، یک مسئله بنویسید و حاصل را پیدا کنید.


در یک خیابان 450 تا مرد و 120 تا زن وجود دارد. در این خیابان چند نفر آدم وجود دارد؟

۵۷۰ = ۱۲۰ + ۴۵۰

6- در جای خالی چه عددهایی می‌توانیم بگذاریم؟ 3 پاسخ مختلف بدهید.


چون اختلاف 100,000 و 900,000 برابر 1,000,000 است باید اعداد کمتر از صد هزار قرار دهیم. مانند: 50,000 62,000 و 35,000

… … + ۹۰۰٬۰۰۰ < ۱٬۰۰۰٬۰۰۰

7- الگوی ساختن شکل‌های زیر را توضیح دهید. بدون رسم شکل، مشخّص کنید شکل ششم با چند مربّع و چند مثلث درست شده است؟

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

شکل (1)

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

شکل (2)

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

شکل (3)
تعداد مربع‌ها برابر با شماره شکل است پس در شکل ششم، 6 تا مربع داریم.
تعداد مثلث‌ها از دو برابر تعداد مربع‌ها 2 واحد بیشتر است یعنی در شکل ششم

(

2

×

6

)

+

2

=

14

مثلث داریم.

8- هریک از عددهای زیر می‌تواند چه چیزی را نشان دهد؟


افراد داخل یک ورزشگاه    110000
قیمت یک بسته سیم برق   450000
قیمت یک چاپگر   3742000

9- اگر یک میلیون برگه کاغذ را روی هم بگذاریم، به طور تقریبی چه ضخامتی دارد؟


با توجه به اینکه ضخامت یک بسته 500 تایی کاغذ تقریبا 5 سانتی‌متر هست یعنی ضخامت هر 100 برگه تقریبا 1 سانتی‌متر است.
و چون یک میلیون برابر با 10000‌تایی است پس ضخامت آن تقریبا 10000 سانتی‌متر است.

10- با یک میلیون تومان چه چیزهایی می‌توانید بخرید؟


یک دست لاستیک خودرو – یک گوشی معمولی غیر لمسی – یک منبع آب 600 لیتری

11- قیمت تقریبی وسایل زیر را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

100,000

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

4,000,000

جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 20 ریاضی چهارم

13,000,00

12- جاهای خالی را پر کنید.


10 تا دسته‌ی 1000 تایی می‌شود 10,000
10 تا دسته‌ی 100000 تایی می‌شود 1,000,000
100 تا دسته‌ی 10000 تایی می‌شود 1,000,000
1000 تا دسته‌ی 1000 تایی می‌شود 1,000,000

13- برای تفریق روبه رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.


علی 450,000 تومان پول داشت. با 230,000 تومان آن لباس خرید. حالا علی چقدر پول دارد؟

 ۲۲۰٬۰۰۰ = ۲۳۰۰۰۰ – ۴۵۰۰۰۰

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه