در این نوشته با جواب تمرین صفحه 20 هندسه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 20 هندسه دوازدهم

image 309

جواب 2:

image 312

جواب 3:

image 311

جواب 4:

image 313

جواب 5:

image 314
image 315