در این نوشته با جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

2- از مربعی به ضلع 6cm سه شکل زیر بریده شده است. مساحت باقی‌ماندهٔ  24cm2 است. طول ضلع کوچک بریده شده چقدر است؟

image 12
جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

3- معادلهٔ درجه دومی بنویسید که x=2 و x=-3 جواب‌های آن باشد.

image 14

4- معادلهٔ درجه دومی بنویسید که x=1 ریشهٔ مضاعف آن باشد.

image 15
جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

5- در معادلهٔ k=(x-1)2

الف) جواب این معادله را در صورت وجود به‌ازای k=2 ,k=4, k=-9 به‌دست آورید.

ب) به‌ازای چه مقادیری از k معادله ریشهٔ مضاعف دارد؟
پ) به‌ازای چه مقادیری از k معادله دو ریشهٔ حقیقی دارد؟
ت) به‌ازای چه مقادیری از k معادله ریشهٔ حقیقی ندارد؟

image 16

6- برای ساخت تابلوی راهنمایی «یک‌طرفه» روی یک پل، مطابق شکل زیر از برچسب‌های آبی و سفید استفاده می‌شود. هزینهٔ 1cm2 برچسب سفید 30 تومان و هزینهٔ 1cm2 برچسب آبی 10 تومان است. مجموع هزینهٔ برچسب‌های سفید و آبی 27000 تومان شده است.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی