جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم

1- حاصل جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

image 165

2- جاهای خالی را کامل کنید و سپس مانند نمونه یک تساوی بنویسید.

– 2 دسته‌ی ده تایی به اضافه‌ی 3 دسته‌ی ده تایی می‌شود 5 دسته‌ی ده تایی.

20+30=50

– 7 دسته‌ی ده تایی منهای 4 دسته‌ی ده تایی می‌شود 3 دسته ی ده تایی.

70-40=30

– 2 دسته‌ی ده تایی به اضافه‌ی 4 دسته ی ده تایی می‌شود 6 دسته‌ی ده تایی.

20+40=60

– 8 دسته‌ی ده تایی منهای 2 دسته‌ی ده تایی می‌شود 6 دسته‌ی ده تایی.

80-20=60

3- مانند نمونه با رنگ کردن 10 تا خانه، شکل‌های مختلف بسازید. هر بار از یک مداد رنگی استفاده کنید. چند تا دسته‌‌ی ده تایی درست کردید؟

جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم
جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه