در این نوشته با جواب تمرین صفحه 22 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 22 ریاضی هفتم

1- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 22 ریاضی هفتم

2- یک زیر دریایی 450 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد. زیر دریایی دیگری 150 متر از آن بالاتر است. موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

سطح دریا را مبدا و صفر در نظر میگیریم پایین تر از سطح دریا را با منفی و بالاتر از سطح دریا را با مثبت نشان دهیم
زیر دریایی دوم ۳۰۰ متر پایین تر از سطح دریاست
450+300-=150

3- از هر روشی که می‌خواهید حاصل را به دست آورید.

image 135

4- ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. احمد در طبقهٔ 2- است. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت؛ بعد 2 طبقه پایین آمد و از آنجا 5 طبقه بالا رفت. احمد هم اکنون در کدام طبقه است؟

image 136

5- نقاط مشخص شده به طور تقریبی چه عددی را نشان می‌دهند؟

image 133

6- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.
حاصل هر عبارت بالا را با ماشین حساب به دست آورید و با پاسخ خود مقایسه کنید.

image 137

7- جاهای خالی را کامل کنید.

image 132

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های صحیح (2)

برچسب شده در: