در این نوشته با جواب تمرین صفحه 23 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 23 ریاضی هشتم

1- برای تساوی روبه رو، چهار پاسخ مختلف به دست آورید.

(3,5,9,29,4)=1

2- عددهای اول بین دو عدد 40 و 60 را بنویسید.

 41,43,47,53,59

3- تعداد عددهای اولِ کمتر از 20، هشت عدد است، تعداد عددهای مرکب کوچک‌تر از ٢٠ چندتاست؟ چرا؟


چون عدد 1 نه اول است و نه مرکب پس:

19−8−1=10

4- آیا جملهٔ زیر درست است؟ چرا؟


«هر عدد طبیعی دست کم 2 شمارنده دارد.»


خیر زیرا عدد یک طبیعی است و فقط یک شمارنده دارد.

5- مجموع دو عدد اول 99 است. آن دو عدد را مشخص کنید و توضیح دهید که چگونه آنها را پیدا کردید.

 2 و 97
چون مجموع دو عدد فرد شده است نتیجه می‌گیریم یکی زوج و یکی فرد می‌باشد، در نتیجه یکی از آن دو عدد اول 2 و دیگری 97 است. , 

6- پنج عدد بنویسید که غیر از 2 و 3 شمارندهٔ اولِ دیگری نداشته باشند.

12,18,24,36,54

7- عددی در نظر بگیرید که ۴ و ٩ دو شمارندهٔ آن باشند.

36,72,..

حال شش عدد دیگر پیدا کنید که شمارنده‌های عدد مورد نظر باشند.

1,2,3,6,36,12,18

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های اول

برچسب شده در: