در این نوشته با جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی

الف) نشان دهید در یک میدان الکتریکی یکنواخت، با حرکت در سوی خطوط میدان، بدون توجه به نوع بار، پتانسیل الکتریکی کاهش می یابد و بالعکس با حرکت در خلاف جهت خطوط میدان، بدون توجه به نوع بار، پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد.

این سوال یک بار برای بار مثبت و بار دیگر برای بار منفی حل می کنیم.

اگر بار مثبت q را از نقطۀ B جا به جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است، کار میدان الکتریکی برابر است با:2c15dc93 b3f0 4e04 af12 d961e5100f9e

اگر بار منفی q را از نقطۀ A  تا  B   جا به جا کنیم، با توجه به این که نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است،کار میدان الکتریکی برابر است با:

نتیجه:

در هر دو حالت VA بزرگتر از VB می باشد. این یعنی پتانسیل الکتریکی در جهت میدان کاهش می یابد و به علامت بارمنتقل شده بستگی ندارد.

اگر بار مثبت q را در جهت میدان جا به جا کنیم.75dd3caa 340b 4d50 b1db 9e765a59ab13

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی
جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم تجربی

اگر بار منفی q را در جهت میدان جا به جا کنیم.42d5de51 fda3 4e72 af0d 42da2157e5fa

نتیجه:

در هر دو حالت VA بزرگتر از VB می باشد. این یعنی پتانسیل الکتریکی در جهت میدان کاهش می یابد و به علامت بارمنتقل شده بستگی ندارد.

ب) نشان دهید در میدان الکتریکی یکنواخت، با حرکت در جهت عمود بر خطوط میدان، پتانسیل الکتریکی تغییر نمی کند.

اگر بار در راستای عمود بر خط های میدان حرکت کند، کار انجام شده توسط میدان الکتریکی صفر است و بنابراین V∆ صفر است.

a554b7df cfcc 433b a357 9be76178f494